مناقصه سيستم پايش تصويري چاه هاي ميدان گازي گاليكينيش تركمن گاز تركمنستان

مناقصه سيستم پايش تصويري چاه هاي ميدان گازي گاليكينيش تركمن گاز تركمنستان در لینک زیر

لینک

دفتر کشاورزی

دانلود اپلیکیشن اتاق بازرگانی