محورهای همایش توسعه پایدار

الف- نقش کلیدی محیط کسب و کار بر رونق تولید

ب- نظام توزیع و تاثیر آن بر محیط کسب و کار

پ- قاچاق کالا و تاثیر آن بر محیط کسب و کار

ت- بی ثباتی قیمت مواد اولیه و تاثیر آن بر محیط کسب و کار

ث- بی ثباتی سیاستها، مقررات و رویه های اجرایی دستگاهها و تاثیر آن بر محیط کسب و کار

ج- رقابت نابرابر شرکتها و موسسات دولتی و شبه دولتی با بخش خصوصی و تاثیر آن بر محیط کسب و کار

دانلود اپلیکیشن اتاق بازرگانی