راهنمای نگارش مقالات

راهنماي تدوين مقاله در هفتمین همایش ملی توسعـــه پایدار با رویکرد بهبـــود محیط کسب و کار

لطفاً مقالات خود را مطابق فایل زیر تهیه و به آدرس پست الکترونیکی

hamayesh@mccima.net

ارسال فرمائید

دانلود اپلیکیشن اتاق بازرگانی