حذف تعرفه گمرکی برخی از کالاها در کشور عراق

حذف تعرفه گمرکی برخی از کالاها در کشور عراق

تصوير نامه واصله درخصوص تمديد معافيت گمركي برخي كالاها در كشور عراق تا تاريخ 30 / 09 / 2022 كه به منظور كنترل قيمت آنها اتخاذ شده است را در فایل زیر ببینید.

پیوست

دفتر کشاورزی