بازگشایی مرکز تجاری باجگیران

بازگشایی مرکز تجاری باجگیران

وزارت امور خارجه ترکمنستان طی یادداشتی در تاریخ ۲۵ مردادماه امسال، موافقت کمیسیون مبارزه با شیوع بیماری های آن کشور با بازگشایی مرکز تجاری مرزی باجگیران را با رعایت پروتکل های بهداشتی اعلام نموده است.

پیوست

دفتر کشاورزی