شرایط قرنطینه ای واردات موز از لبنان

شرایط قرنطینه ای واردات موز از لبنان

در فایل ضمیمه زیر، تصویر نامه وزارت صمت در خصوص اعلام شرایط قرنطینه ای واردات موز از کشور لبنان به انضمام ضمائم مربوطه را مشاهده نمایید.

شرایط قرنطینه واردات موز از لبنان

دفتر کشاورزی

دانلود اپلیکیشن اتاق بازرگانی