اطلاعات 2 فقره مناقصه بین المللی در حال برگزاری در کشور ترکمنستان

اطلاعات 2 فقره مناقصه بین المللی در حال برگزاری در کشور ترکمنستان

اطلاعات 2 فقره مناقصه بین المللي در حال برگزاری در كشور تركمنستان، واصله از سركنسولگري كشورمان در فایل پیوست آمده است.
مناقصه شماره 229 - مناقصه بین المللي شركت دولتي تركمن گاز براي تعمیرات اساسي توربین برقي مدل Vectra
40 G
مناقصه شماره 230 - مناقصه بین المللي شركت دولتي تركمن گاز براي خرید تجهیزات الكتریكي و تجهیزات وسایل نقلیه


مهلت دریافت پیشنهادات مناقصات فوق تا ساعت 12روز 20آذرماه 1402به وقت محلي مي باشد.
سایر جزئیات و شرایط شركت در مناقصه هاي مزبور در متون پیوست آمده است.

پیوست یک 

پیوست دو 

پیوست سه 

دفتر کشاورزی

دانلود اپلیکیشن اتاق بازرگانی