مشاور بازرگانی

مشاور بازرگانی

نام مشاور: آقای عزیزی

زمان حضور: یکشنبه و چهارشنبه از ساعت 8 الی 12

مکان: ساختمان مرکزی ـ خیابان امام خمینی ـ جنب باغ ملی ـ ساختمان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

دانلود اپلیکیشن اتاق بازرگانی