درباره مشاور

درباره مشاور

نام مشاور: آقای فخرموحدی

زمان حضور: شنبه و چهارشنبه ساعت 08:00 الی 12:00

مکان: ساختمان مرکزی (خیابان امام خمینی، جنب باغ ملی، ساختمان اتاق بازرگانی)


سوالات تخصصی در حیطه روابط کار اتاق

 

1) موارد اثبات کارگر در دعاوی حل اختلاف اداره کار چیست:

            الف) کارگر باید ثابت کند که کارگر شماست – روشهای اثبات سابقه کار کارگر عبارتند از : لیست تامین اجتماعی – مستندات واریز حقوق یا فیش حقوقی ممهور به مهر شرکت – قرارداد یا حکم کارگزینی ممهور به مهر شرکت

            ب  ) کارگر باید کارکرد و حضور و غیاب خود را اعم از اضافه کاری – جمعه کاری و ... در صورت وجود اثبات کند

            پ  ) کارگر باید مبلغ حقوق خود را در صورتیکه بیش از قانون کار است اثبات نماید

 

2) موارد اثبات کارفرما در دعاوی حل اختلاف اداره کار چیست:

            الف) کارفرما باید اثبات نماید که مشمول قانون کار نیست.

            ب  ) کارفرما باید اثبات نماید که کارگر مورد ادعا، رابطه کاری با کارگر نداشته است یا پیمانکار است.

            پ  ) کارفرما باید تمامی واریزی های قانونی در ارتباط با کارگر خود را با سند قانونی یا واریزی اثبات نماید.

 

3) حق السعی کارگر شامل چه مواردی از آیتم های مزدی می شود:

طبق ماده 34 قانون کار کلیه دریافت های قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوقف کمک عائله مندی، هزنیه های مسکن، خواروبار، ایاب و ذهاب و مزایای غیر نقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آنها دریافت می نماید را حق السعی می نمایند. در واقع تمامی پرداختی های کارگر که بصورت مستمر در فیش حقوقی پرداخت می گردد جزء حق السعی خواهد بود. بنابراین آیتم هایی چون اضافه کاری – نوبت کاری – شبکاری و ... را شامل می شود.

 

4) مزایای حین کار و پایان کار شامل چه مواردی می شوند:

مزایای حین کار شامل عیدی و پاداش طبق ماده واحده قانون کار خواهد بود.

مزایای پایان کار شامل حق سنوات و بازخرید مرخصی سالانه خواهد بود.

 

5) حق بیمه کارگر به چه صورت پرداخت می شود؟

طبق ماده 148 قانون کار، کارفرما ملزم است کارگر را نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه نماید و طبق ماده 28 قانون تامین اجتماعی در خصوص بیمه کارگر: 20 درصد با هزینه کارفرما + 3 درصد با هزینه کارفرما بابت بیمه بیکاری و 7 درصد با هزینه کارگر خواهد بود.

 

6) ایا اگر حق سنوات کارگر سالانه بازخرید و پرداخت شود، طبق قانون در هنگام تسویه حساب کارگر، سالهای پرداختی مشمول علی الحساب خواهند بود؟

چنانچه حق سنوات سالانه و در پایان قرارداد دقیقا محاسبه، تسویه و پرداخت گردد و کارگر طبق قرار داد جدید در سال آتی مشغول بکار شود، مشمول علی الحساب سنوات نخواهد بود/.      

دانلود اپلیکیشن اتاق بازرگانی