درباره مشاور

درباره مشاور

نام مشاور: آقای بنی هاشم 

زمان حضور: چهارشنبه ساعت 8 الی 12

مکان: ساختمان مرکزی ـ خیابان امام خمینی ـ جنب باغ ملی ـ ساختمان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

دانلود اپلیکیشن اتاق بازرگانی