درباره مشاوره

درباره مشاوره

نام مشاوره: آقای کابلی

زمان حضور: سه شنبه ساعت 17:00 الی 19:00

مکان : ساختمان شماره 2 (حاشیه بلوار آباد- حد فاصل هنرستان وسامانیه، پلاک 252، مرکز آموزش و پژوهش اتاق)

سوالات متداول


  1. در ارتباط با نقل و انتقال واحدهای مشمول ماده 37 قانون تامین اجتماعی ؟
  • انتقال دهنده حتی اگر یکی از پلاک های ثبتی را قصد انتقال داشته باشد.صدور گواهی توسط سازمان تامین اجتماعی موکول به پرداخت کلیه بدهی های انتقال دهنده خواهد بود، جهت رفع این خواسته و مشکل جلسات متعددی در کارگروه مالیات گمرک و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی مشهد و دبیرخانه شورای گفتگو با دعوت از مدیدریت و کارشناسان محترم اداره کل استان تشکیل و نهایتا اجابت خواسته موکول به انعکاس موضوع به مرکز تا در صورت اخذ مجوز اقدام لازم توسط واحدهای اجرائی سازمان به عمل آید.
  1. در اجرای ماده (40) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در ارتقای نظام مالی کشور؟
  • (مصوب 01/02/1394 مجلس شورای اسلامی و بخشنامه400/9/14 و بندهای 12 الی 15 بخشنامه تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران و همچنین ماده 11 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمان هایی که دارای کارگاه های صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت بوده و موضوع اجرای پیمان توسط اجرای افراد شاغل در همان کارگاه انجام می شود بر اساس لیست های ارسالی و بازررسی کارگاه است و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد معاف می باشند و سازمان تامین اجتماعی باید مفاصا حساب این گونه پیمان ها را صادر نماید. بعضا شعب سازمان علیرغم دارا بودن شرایط مندرج در موارد فوق و بدون توجه به ماهیت و نحوه اجرای پیمان و عدم وجود بدهی قطعی واحدهای فوق الذکر ، اقدام به مطالبه حق بیمه با اعمال ضرایب پیمان ها نموده و موجبات قطعیت بدهی و یا در صورت اعتراض پیمانکار و طرح پرونده در هیات های تشخیص مطالبات موجبات مطالبه در امرصدور مفاصا حساب و و صول مطالبات از واگذارنده کار را فراهم آورده است .
  1. اجرای مفاد آراء دیوان محترم عدالت اداری در ارتباط با پیمان های نک نفره ( انفرادی ) ؟

اجرای مفاد آراء دیوان محترم عدالت اداری در ارتباط با پیمان های تک نفره ( انفرادی ) که از وجود نیرو درعملیات پیمان استفاده نمی نمایند به درستی توسط واحدهای اجرائی مورد توجه نبوده و در گزارشات حسابرسی های پرداختی این قبیل پیمان ها به ماده 28 قانون تسری داده شده و اقدام به مطالبه حق بیمه می گردد.

  1. بسیاری از مراجعان به واحدهای مشاوره و کارگروه های و ستاد تسهیل نسبت به مطالبه حق بیمه در ارتباط با قراردهای فروش کالا ، اجناس و قطعات، تجهیزات و اقلام مصرفی یا فاکتورهای فروش صادره از واحدهای تولیدی معترض و همچنین مطالبه 8درصد از مبلغ قرارداد یا فاکتورهای صادره را تحت عنوان عملیات بازرگانی شامل بازاریابی و برگزاری مناقصه و ... به عنوان مبلغ شمول و محاسبه 15درصد به عنوان حق بیمه به اضافه بیمه بیکاری را وارد نمی دانند. از آنجا که تولید کنندگان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه کلیه کارکنان شاغل بوده و در اجرای ماده 47 قانون تکلیف به همکاری با بازرسان کارگاه ها و دفاتر قانونی را دارند موضوع بررسی و اصلاح بند 53 بخشنامه شماره 12101/99/1000 مورخ 20/12/1399 مورد تقاضا می باشد.
  2. از انجا که نحوه تعیین مشاغل سخت و زیان آور و همچنین سواستفاده هایی که در جهت تسری یا ممانعت از آن توسط کارفرمایان و بیمه شده گان موجبات اطاله و اختلاف در هیئت ها و کمیته های ذیربط و بررسی مجدد آن توسط سازمان را فراهم آورده است و موجبات تحمیل هزینه ای سنگین به سازمان و بازنشستگی زودهنگام نیروی متخصص را در بر دارد، به منظور اصلاح آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور موضوع در جلسات متعدد و نهایتا در جلسات    22/10/1400 و 9/11/1400 دبیرخانه استانی کمیته حمایت از کسب و کار خراسان رضوی ( دبیرخانه بند ب ماده 12قانون احکام دائمی توسعه ) موارد مطرح و نسبت به جمع آوری پیشنهادات اصلاحی اقدام و تحت پیگیری است.

دانلود اپلیکیشن اتاق بازرگانی