سفیر غنا در دیدار با رئیس اتاق ایران پیشنهاد داد: ایران می‌تواند مراکز تولیدی در غنا ایجاد کند

سفیر غنا در دیدار با رئیس اتاق ایران پیشنهاد داد: ایران می‌تواند مراکز تولیدی در غنا ایجاد کند
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : يک شنبه ، 24 مرداد 1400