جذب ۵۲ درصد مهارت آموزان در بازار کار

جذب ۵۲ درصد مهارت آموزان در بازار کار
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : يک شنبه ، 24 مرداد 1400