دعوت وزارت بازرگانی عراق از شرکت‌های ایرانی برای ساخت کارخانه تولید کابل‌های برق فشار متوسط

دعوت وزارت بازرگانی عراق از شرکت‌های ایرانی برای ساخت کارخانه تولید کابل‌های برق فشار متوسط

تصویر مکاتبه مدیرکل خلیج فارس وزارت امور خارجه در خصوص دعوت وزارت بازرگانی کشور عراق از شرکت‌های ایرانی جهت سرمایه گذاری و مشارکت در ساخت کارخانه تولید کابل های برق فشار متوسط، در پیوست زیر آمده است.

پیوست

دفتر کشاورزی

دانلود اپلیکیشن اتاق بازرگانی